Ansættelsesformer

I staten ansættes personer som hovedregel enten i henhold til kollektiv overenskomst eller som tjenestemænd.

Siden 1. januar 2001 sker ansættelse som tjenestemand kun i særlige stillinger, som er specificeret i cirkulære af 11. december 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken. Herefter er det typisk nogle grupper af chefer, dommere og visse ansatte i politiet, fængselsvæsenet og forsvaret, som ansættes som tjeneste-mænd. Øvrige grupper ansættes typisk på overenskomstvilkår.

Med virkning fra 2009 ansættes chefer i departementer, styrelser og direktorater mv. som udgangspunkt på kontraktvilkår i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Departementschefer ansættes fortsat som tjenestemænd.

Gennem de senere år er der derfor sket et fald i andelen af tjenestemænd fra 44 pct. i 1996 til 26 pct. i 2010.

Enkelte grupper er ansat i henhold til ensidigt fastsatte regulativer, og i et mindre antal tilfælde sker ansættelse på individuel kontrakt.

Overenskomstansættelse
For overenskomstansatte er løn og øvrige ansættelsesvilkår fastlagt i overenskomster indgået mellem Finansministeriet og de respektive faglige organisationer.
Overenskomstansatte er omfattet af den almindelige arbejdsmarkedslovgivning.

Tjenestemandsansættelse
Efter den danske grundlov er det en betingelse for at blive ansat som tjenestemand, at man er dansk statsborger. Ansættelsesvilkårene for tjenestemænd er fastsat dels i tjenestemandsloven og tjenestemandspensionsloven, dels ved kollektiv aftale. I lovene reguleres spørgsmål om tjenestepligter, disciplinærforfølgelse, afskedigelse og pension.

Løn og andre ansættelsesvilkår aftales mellem Finansministeriet og centralorganisationerne.

Tjenestemænd er omfattet af den almindelige arbejdsmarkedslovgivning bortset fra ferieloven og funktionærloven.

Andre ansættelsesformer
Ved regulativansættelse er vilkårene ensidigt fastsat af arbejdsgiveren.
Ved individuel ansættelse er ansættelsesgrundlaget en individuel kontrakt, som indgås mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden.
Både regulativansatte og individuelt ansatte er omfattet af den almindelige arbejdsmarkedslovgivning.
Regulativansættelse anvendes for personalegrupper, for hvis arbejdsområde der ikke er indgået kollektiv overenskomst.

Ansættelse på individuel kontrakt benyttes specielt ved ansættelse af chefer på højt niveau, hvor ansættelsesmyndigheden finder det hensigtsmæssigt at anvende et mere fleksibelt og individuelt aflønningssystem eller har behov for konkurrenceklausuler eller specielle afskedigelses- eller fratrædelsesordninger. Denne ansættelsesform kan kun anvendes i tilfælde, hvor der ikke findes en overenskomst, som dækker området, eller hvis den organisation, som overenskomsten er indgået med, er indforstået.

Forskelle mellem tjenestemænd og andre grupper
De vigtigste forskelle mellem tjenestemænd og andre grupper af ansatte er, at tjenestemænd ikke har strejkeret, de har ret til op til 3 års løn, hvis de afskediges på grund af stillingsnedlæggelse, og deres pensionsordning er en tilsagnsordning, der er reguleret i tjenestemandspensionsloven.

Oversigt over forskelle mellem reglerne for overenskomstansatte og tjenestemænd

Overenskomstansatte

Tjenestemænd

Regelgrundlaget

Hovedaftaler, kollektive overenskomster og den almindelige arbejdsmarkedslovgivning

Grundloven, tjenestemandsloven, hovedaftalen, kollektive aftaler og den almindelige arbejdsmarkedslovgivning bortset fra ferieloven og funktionærloven

Aktionsmuligheder, hvis enighed ikke kan opnås om afslutning/forlængelse af kollektive aftaler

Almindelige arbejdsretlige procedurer, herunder adgang til kollektive kampskridt

Ingen strejkeret. Finansministeren fremsætter lovforslag

Prøvetid

For funktionærer: Maksimalt 3 måneder i henhold til funktionærloven. Øvrige ansatte: Ingen

Normalt 2 år

Tjenesteforseelse

Advarsel, afskedigelse eller bortvisning er mulige sanktioner

Disciplinære sanktioner i henhold til tjenestemandsloven, herunder irettesættelse, advarsel, bøde, overførsel til andet arbejde, degradering eller afsked

Sygdom

Almindelig løn under sygdom for de fleste grupper. Øvrige får dagpenge i henhold til sygedagpengeloven

Almindelig løn under sygdom

Opsigelsesvarsel fra den ansattes side

Funktionærer og månedslønnede: 1 måned. Visse timelønnede: 3 dage – 1 måned

3 måneder

Opsigelsesvarsel fra ansættelsesmyndighedens side

Funktionærer: 1 – 6 måneder afhængig af anciennitet. Visse timelønnede: 3 dage – 3 måne-der

3 måneder

Pension

Forsikringsmæssigt baseret pension ved fratræden pga. alder eller sygdom

Tilsagnsordning, der er reguleret af tjenestemandspensionsloven. Pension ydes ved fratræden pga. alder, sygdom eller anden årsag, som ikke kan tilregnes tjenestemanden

Åremålsansættelse
Åremålsansættelse er en tidsbegrænset ansættelse baseret på særlige regler i tjenestemandsloven og tjenestemandspensionsloven samt en aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne om åremålsansættelse mv. Både tjenestemænd og overenskomstansatte kan være ansat på åremål. Karakteristisk for åremålsansættelse er, at der ydes et åremålstillæg, og at der kan være aftalt vilkår om fratrædelsesbeløb og tilbagegangsstilling. Åremålsansættelse tilsigter en øget mobilitet og fleksibilitet