Ferie og sygdom

Den 26. april 2012 vedtog Folketinget et lovforslag, der giver ansatte, der bliver syge under deres ferie, ret til erstatningsferie. En dom fra EU-Domstolen er årsag til, at ferieloven bliver ændret. De nye regler træder i kraft den 1. maj 2012.

Nederst på siden kan du se hvad CS har modtaget fra FPT.

Ret til erstatningsferie efter 5 sygedage
En ansat, der har optjent ret til 25 dages ferie har dog først ret til erstatningsferie, hvis der samlet i ferieåret har været 5 sygedage under ferien. De såkaldte karensdage.

Hvis den ansatte har optjent mindre end 25 dages ferie, er der ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal karensdage.

Karensdagene kan ligge i den samme sygeperiode, i forskellige sygeperioder og sågar i forskellige ansættelsesforhold, blot de ligger inden for samme ferieår.

En ansat, der har flere ferieperioder med sygdom i et ferieår, har derfor ret til erstatningsferie for sygdom under ferie efter 5 sygedage inden for samme ferieår. Har den ansatte, således opbrugt 5 sygedage under ferien i ferieåret, har den ansatte som udgangspunkt krav på erstatningsferie.

Eksempel 1:
En ansat, der har optjent ret til 20 feriedage, har ret til erstatningsferie efter 4 sygedage i ferieåret (20 *1/5).

Eksempel 2:
En ansat, der har optjent ret til 15 feriedage, har ret til erstatningsferie efter 3 sygedage i ferieåret (15* 1/5).

Erstatningsferien kan holdes senere i samme ferieår, det vil sige inden den 1. maj eller den kan, hvis det på grund af sygdom ikke kan lade sig gøre at holde ferien, udbetales eller efter aftale overføres til det næste ferieår.

Arbejdsgiveren kan forlange lægelig dokumentation
For at få ret til erstatningsferie skal den ansatte melde sig syg til arbejdsgiveren efter de retningslinjer der gælder på arbejdspladsen. Herudover skal den ansatte som udgangspunkt komme med en lægelig dokumentation for sygdommen.

Lægelig dokumentation kan efter forarbejderne til loven være en lægeerklæring i form af en friattest eller anden betryggende dokumentation for sygdommen, som f.eks. journaludskrift fra sygehus eller lignende.

Dokumentationen skal gælde fra 1. sygedag, og den ansatte skal selv betale for den lægelige dokumentation.

Arbejdsgiveren har dog altid mulighed for at stille den ansatte bedre end loven kræver. Derfor er det op til arbejdsgiveren, om den ansatte skal komme med en lægelig dokumentation ligesom arbejdsgiveren kan vælge at betale for dokumentationen.

Arbejdspladsens regler om sygemelding
For at kunne bevare et krav på erstatningsferie ved en sygemelding under ferien, er det vigtigt, at den ansatte har kendskab til, hvilke retningslinjer, der gælder på arbejdspladsen i forhold til sygemeldinger og dokumentation for sygdommen.

Genoptagelse af arbejdet efter raskmelding
Når den ansatte bliver rask, skal man som udgangspunkt møde på arbejde igen. Dette gælder, selvom man bliver rask inden for den periode, hvor den man skulle have holdt sin ferie. Den ansatte kan dog vælge at holde resten af den planlagte ferie i forlængelse af sin raskmelding. Ved raskmelding skal man oplyse om, hvorvidt resten af den planlagte ferie ønskes afholdt.

Sygdom før ferien
For sygdom opstået inden ferien gælder de gamle regler. Dette betyder, at en ansat, som bliver syg før ferien fortsat har ret til erstatningsferie for alle sygedagene.

Forhold til individuelle og kollektive aftaler om ferie
Ferielovens bestemmelser om ret til erstatningsferie efter 5 sygedage kan ikke fraviges til skade for den ansatte, hvorfor det må forventes, at ferieaftalerne snarest tilpasses ferielovens regler. Arbejdsgiver kan dog altid stille den ansatte bedre. Arbejdsgiveren kan derfor altid give den ansatte ret til erstatningsferie for alle sygedage, ligesom arbejdsgiveren kan bestemme at arbejdsgiver afholder udgiften til den lægelige dokumentation eller ikke stiller krav om lægelig dokumentation.

Ikrafttræden
De nye ferieregler i ferieloven trådte i kraft den 1. maj 2012.

CS har modtaget følgende fra FPT:

Ændring i Ferieloven

Fra 1. maj 2012 får ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie, hvis de bliver syge under ferien. De nye regler er en konsekvens af EU-domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivet.
Efter ferieloven har en ansat hidtil kun kunnet få erstatningsferie, hvis den pågældende blev syg, før ferien startede. Statens ferieaftale gav herudover mulighed for, at arbejdsgiveren i særlige tilfælde kunne suspendere ferien, hvis den ansatte blev syg under ferien.
Ændringen af ferieloven betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie, altid har krav på erstatningsferie efter 5 sygedage. Hvis der ikke er optjent fuld ferie, nedsættes såvel de 4 ugers erstatningsferie som de 5 sygedage forholdsmæssigt.

Betingelser for at opnå erstatningsferie:

- Karensperiode på 5 sygedage pr. ferieår.
- Ret til erstatningsferie opstår den dag, arbejdsgiver får meddelelse om sygdommen.
- Der skal foreligge lægelig dokumentation for sygdommen.

Sygemelding under ferie
Medarbejderen skal sygemelde sig hos Sygemeldingskontoret og skal fremsende lægelig dokumentation hertil. Medarbejderen skal selv afholde udgiften til dokumentationen.
Når medarbejderen er rask, skal dette også meddeles til sygemeldingskontoret.