TR struktur

I aftale om tillidsrepræsentanter i staten, fremgår det af § 2 at "på enhver institution eller – for større institutioners vedkommende – i en afdeling af denne kan der vælges 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere."

("Institution" er i forsvaret en "myndighed" - dvs. der er oprettet et samarbejdsudvalg med baggrund i chefens selvstændige ledelsesret.)

Det betyder, at hvis der er 5 medarbejdere, som er ansat på CS' organisationsaftale, kan man vælge en tillidsrepræsentant.

Det fremgår videre af aftalens § 2. stk. 2., at "hvis medarbejderne ønsker det, og institutionens ledelse er enig heri, kan der vælges flere end 1 tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe."

Det er således et aftalespørgsmål hvorvidt der kan vælges flere tillidsrepræsentanter ved din myndighed. Forsvarets Personeltjeneste har udsendt denne bestemmelse om valg af tillidsrepræsentanter i forsvaret.

Hvis der ikke allerede er aftalt en struktur for din myndighed, eller har I gennemgået organisatoriske ændringer der har skabt et nyt behov for tillidsrepræsentanter, anbefaler CS, at I (den sammenbragte enhed) forbereder et forslag til den struktur I ønsker og derefter forelægger det for chefen.

De kriterier I skal lægge til grund for jeres ønsker er 1) antallet af medlemmer der skal repræsenteres og 2) der skal være et særligt hensyn hvis myndigheden er placeret på forskellige geografiske placeringer.

Hvis jeres oplæg lægger op til, at der kan vælges flere tillidsrepræsentanter, anbefaler CS, at jeres oplæg om TR struktur også giver mulighed for, at I kan vælge en fællestillidsrepræsentant. Valg af fællestillidsrepræsentant er også et aftalespørgsmål.  

Hvis chefen er enig i jeres oplæg, anbefaler CS at I laver en skriftlig aftale som opbevares hos myndigheden. Hvis I derimod ikke kan blive enige lokalt, kan spørgsmålet rejses via CS over for forsvaret. Kontakt sagsbehandleren i CS direkte.